Adatvédelmi nyilatkozat
A Specimen Papír és Nyomdaipari Zrt. (továbbiakban: Adatkezelő - adatkezelési nyilvántartási száma NAIH-89969/2015.) működteti a nyomtatvanyteka.hu internetes oldalt a nyomtatvanyteka.hu domain név alatt. A nyomtatvanyteka.hu név a továbbiakban magában foglalja a Specimen Zrt-t., mint adatkezelőt.

Adatkezelő elérhetőségei:
Név: Specimen Papír és Nyomdaipari Zrt.
Székhely: H-1102 Budapest, Halom utca 5. 
Cégjegyzékszám: Cg. 01-10-043713
Adószám: 12352043-2-42
Közösségi adószám: HU12352043
Levelezési cím: H-1102 Budapest, Halom utca 5. 
Telefonszám: (36 1) 43 11 302
E-mail cím: kapcsolat@nyomtatvanyteka.hu

Az adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról, a levéltitokra vonatkozó jogszabályokat.

I.    VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:
-    Alaptörvény
-    2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
-    1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről
-    2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
Az Adatkezelő fenti jogszabályok, valamint az adatkezelésre vonatkozó egyéb hatályos magyar jogszabályok, az adatvédelmi biztos tevékenysége során kialakult adatvédelmi gyakorlat, és a jogszabályváltozások következtében még nem, de a jövőben kialakuló gyakorlat szem előtt tartásával – az alábbiak szerint állapítja meg adatvédelmi nyilatkozatát:

II.    FOGALMAK:
Fogalmak Törvény szerinti magyarázata a nyomtatvanyteka.hu vonatkozásában 
Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
Érintett neve, e-mail címe, webcíme, postai címe, telefonszámai, fax és egyéb internetes elérhetőségei. 
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
a nyomtatvanyteka.hu oldal használata során a felhasználó, ügyfél. 
Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja
Specimen Papír és Nyomdaipari Zrt.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi
ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.
Hatóság: 2011. évi CXII. törvényben meghatározott Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. 

III.    ADATKEZELÉS:
Adatkezelő személyes adatot kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott célból, jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése érdekében a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli, és csak azon adatokat, melyek az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek, a cél elérésére alkalmasak.
Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. Az Adatkezelő adatkezelés során törekszik biztosítani az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, amennyiben érintett ezt lehetővé teszi.

1.    Az adatkezelés általános célja:

Adatkezelő kizárólag abból a célból kezel személyes adatokat, hogy
a)    A megrendelő ügyféllel szemben fennálló, szerződésen vagy jogszabályon alapuló jogait gyakorolja, kötelezettségeit teljesítse. A megrendelő ügyfelek vagy az olvasók tekintetében biztosítsa és ellenőrizze a megfelelő színvonalú kiszolgálást (a továbbiakban: Felhasználó vagy Érintett).
b)   az érintettek vonatkozásában piackutatást és közvetlen üzletszerzést (direkt marketing) végezzen.

2.    A kezelendő adatok meghatározása és az adatkezelés egyedi céljai:

a) A nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásai egyes részeinek eléréséhez regisztráció szükséges. A regisztráció során a nyomtatvanyteka.hu az alábbi személyes adatokat kéri megadni, melyeket az Adatkezelő kezel:

AdatAdatkezelés célja
CégnévA nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat.
Szállítási címA nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat
Számlázási címA nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat
AdószámA nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat
CégjegyzékszámA nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat
Viszonteladó cég vagy semA nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat
Terméket átvevő személy neveA nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat
Terméket átvevő személy adóazonosító számaA nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat
Regisztráló személy neveA nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat
E-mail címA nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak igénybe vételéhez szükséges egyedi azonosító.
TelefonszámA nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat
JelszóA nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak igénybe vételéhez szükséges egyedi azonosító.

b) Regisztráció során az ügyfelek az alábbi adatokat is megadhatják önkéntesen, melyeket az Adatkezelő kezel:

AdatAdatkezelés célja
Fax számA nyomtatvanyteka.hu szolgáltatásainak zökkenőmentes üzemeltetéséhez szükséges adat


3.    Az adatkezelés időtartama

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésékor illetve az érintett kérésére törlésre kerülnek.

4.    Az adatok továbbítása

Adatkezelő jogosult közvetlen üzletszerzési illetve üzemeltetési céllal személyes adatot harmadik fél részére továbbítani. A harmadik személy a hozzá eljutott személyes adatokat köteles az elvárható gondossággal kezelni, a jelen Szabályzat V. fejezetében foglaltak szerint.

5.    Adatszolgáltatás és előzetes tájékoztatás

A személyes adatok felvétele előtt minden esetben sor kerül az Érintett tájékoztatására, valamint az adatkezeléshez történő hozzájárulása beszerezésére. A nyomtatvanyteka.hu hirdetési szolgáltatásai igénybevételéhez szükségesek személyes adatok, mely adatokat Érintett a regisztráció alkalmával ad meg adatkezelőnek. Az Érintett a nyomtatvanyteka.hu bizonyos szolgáltatásainak igénybevételével hozzájárulását adja a személyes adatok fent meghatározott felhasználásához
Az adatszolgáltatás önkéntes, az Érintett nem köteles hozzájárulását adni az adatkezeléshez.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A kezelt adatokat kizárólag az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó alkalmazottai, illetve az egyes jogszabályokban erre felhatalmazott hatóságok ismerhetik meg. Az Adatkezelő munkatársait munkaszerződésük kötelezi, hogy a munkájuk során megismert személyes adattal nem élhetnek vissza. Adatfeldolgozó céggel kötendő szerződésekben Adatkezelő feltételül szabja, hogy az Adatkezelő a tudomására jutott személyes adatot megfelelő gondossággal kezeli.

6.    Az Érintett jogai és kötelezettségei

 „2011. évi CXII. törvény 14. § Az érintett kérelmezheti az adatkezelőnél
a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
b) személyes adatainak helyesbítését, valamint
c) személyes adatainak – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását.”

Érintett kérelmére történő tájékoztatás adása:

Személyes adataik kezeléséről az Érintettek tájékoztatást kérhetnek. A tájékoztatás kérésre kiterjedhet az Érintettnek az adatkezelő által kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.
Az Érintett tájékoztatás kérése esetén az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított, legkésőbb 30 napon belül, írásban, közérthető formában megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha az Érintett még nem nyújtott be Adatkezelőhöz azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet a folyó évben. Egyéb esetben a tájékoztatás a felmerülő költségek megtérítése ellenében történik.

Érintett személyes adatainak helyesbítése:

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti. Az Érintett jogosult kérni az adatkezelőtől – megjelölve a helyes adatokat- személyes adatai helyesbítését. Adatkezelő a helyesbítést elvégzi nyilvántartásaiban, és ennek megtörténtéről értesíti az Érintettet.
Az adatok helyesbítése az érintett által is elvégezhetők, a nyomtatvanyteka.hu oldalán a bejelentkezést követően az adatok módosítása menüpontban.

Hozzájárulás visszavonása:

Az érintett bármikor visszavonhatja az adatkezeléshez szükséges, már megadott hozzájárulását, indoklás nélkül, részben vagy egészben. Kivételt képeznek azok a személyes adatok, melyek kezelése jogszabály alapján vagy az érintettel kötött szerződésben vállalt kötelezettség teljesítéséhez szükségesek. Adatkezelő a hozzájárulás visszavonásáról történt értesítését követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, véglegesen törli nyilvántartásából a visszavonással érintett személyes adatokat, felhívja a törlésre az adatfeldolgozót és az esetleges adattovábbítással érintett személyeket, majd mindezek megtörténtéről értesíti az érintettet.
Emailban kért visszavonás, törlés kérését az email Tárgy mezőjébe írt TÖRLÉS KÉRÉSE beírással jelölje, és az üzenet tartalmazza a Felhasználói nevet és email címet, amit törölni kíván.

Személyes adatok zárolása:

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.
Emailban kért visszavonás, törlés kérését az email Tárgy mezőjébe írt ZÁROLÁS KÉRÉSE beírással jelölje, és az üzenet tartalmazza a Felhasználói nevet és email címet, amit zároltatni kíván.
Tiltakozás személyes adat kezelése ellen:
Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,
a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
c) törvényben meghatározott egyéb esetben.
Érintett kötelezettsége:
Az érintett tudomásul veszi, hogy az általa a nyomtatvanyteka.hu-n megadott vezeték- és keresztneve valamint azonosítója a rendszeren keresztül küldött elektronikus levelek fejlécében megtalálható.
Az érintett tudomásul veszi, hogy az általa a nyomtatvanyteka.hu -n megadott és a regisztráció során megjelölt nyilvános, nem nyilvános adatai valóságáért a nyomtatvanyteka.hu felelősséget nem vállal.

7.) Cookie-k kezelése

A nyomtatvanyteka.hu cookie-kat használ annak érdekében, hogy jobb felhasználói élményt biztosítson azáltal, hogy a cookie-k "megjegyzik" az Érintett személyes beállításait, a rendszer beállításával, használati módjával összefüggő adatait. A cookie-k nem alkalmasak a felhasználó személyének azonosítására. A cookie egy egyszerű szöveges fájl (általában néhány KB terjedelmű), amelyet weboldalunk az Érintett számítógépén, notebookján vagy mobileszközén eltárol. Ezeknek a cookie-knak a tartalmát kizárólag a weboldalunk tudja lekérni vagy elolvasni. Amennyiben az Érintett a böngészőit az eszközei között szinkronizálja, úgy ezek több eszközön is megjelenhetnek a nyomtatvanyteka.hu működésétől függetlenül.
Az Érintett jogosult a saját használatú eszközein a böngészőben a cookie-k kezelését letiltani. Ebben az esetben tudomásul veszi, hogy a rendszer egyes főleg kényelmi funkcionalitásai nem lesznek elérhetőek vagy egyes funkciók nem működnek megfelelően.

8.) Adatkezelő jogai és kötelezettségei:

Személyes adat törlésének kötelezettsége:
A személyes adatot törölni kell, ha
a) kezelése jogellenes;
b) az érintett kéri;
c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;
d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt – kivéve, ha levéltári őrizetbe kell adni -;
e) azt bíróság vagy hatóság határozatában elrendelte.
Személyes adat zárolásával összefüggő adatkezelői jogosultság:
Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával került sor, az Adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő rendelkezésének hiányában
a) a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy
b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll
további külön hozzájárulás nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.

Tájékoztatás megtagadása

Érintett kérelmére történő tájékoztatást az adatkezelő az Infotv. 16. §-a alapján az abban meghatározott esetekben megtagadja.

Személyes adat megjelölése

Az Adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

Adatfeldolgozó:

Adatkezelő jogosult Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevételére. Az Adatfeldolgozó tevékenységét a megbízásnak, a jelen szabályzatnak és a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően köteles folytatni. Az Érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért. Adatkezelő tájékoztatja az adatfeldolgozót, ha a feldolgozás céljából hozzáférhetővé tett személyes adatok módosulásáról, kezelhetőségének megváltozásáról tudomást szerez.
Adatkezelő felelőssége
A nyomtatvanyteka.hu az érintett által megadott információkért felelősséget nem vállal. Amennyiben a nyomtatvanyteka.hu tudomást szerez arról, hogy az érintett valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sérti, vagy egyébként a jelen adatvédelmi szabályokat megszegte, illetve az adatvédelmi szabályok be nem tartásával kárt okozott, a nyomtatvanyteka.hu -nak jogában áll megtenni a szükséges jogi intézkedéseket az okozott kár megtérítése, valamint az adatvédelmi szabályok megsértését megvalósító személy felelősségre vonása érdekében.
Adatkezelő személyes adatokat harmadik személyeknek nem ad át. Ez nem vonatkozik azonban az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja. A nyomtatvanyteka.hu együttműködik az ilyen esetekben eljáró hatóságokkal.
9.) Jogorvoslatok

Jogorvoslat a személyes adat helyesbítésének, zárolásának vagy törlésének megtagadása miatt:
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Bírósági jogérvényesítés:

Az érintett jogorvoslattal élhet a személyes adataival kapcsolatos jogainak megsértése esetén, valamint személyes adatainak kezelése elleni tiltakozás során az adatkezelő által hozott döntés ellen bírósághoz fordulhat. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

IV. ADATBIZTONSÁG
Adatkezelő megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését. Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse.
A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó érintett alkalmazottai ismerhetik meg, azokat a nyomtatvanyteka.hu az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át. Az adatok tárolása magyarországi és külföldi szerverhálózaton történik. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a legkorszerűbb és legmegfelelőbb berendezésekkel és biztonsági szabályokkal gondoskodik az adatok biztonságáról, különös tekintettel arra, hogy az adatokhoz jogosulatlan személy hozzá ne férjen, az adatok jogszerűtlen ne kerüljenek nyilvánosságra, törlésre vagy megsemmisítésre. Megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást az Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre valamint büntetett előéletre vonatkoznak. Amennyiben az Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy valamely érintett a 2011. évi CXII. törvény rendelkezései értelmében különleges adatként minősülő adatot helyezett el az adatbázisban, azt haladéktalanul törli, és jogosult az adott Felhasználó regisztrációját törölni.
Adatkezelő kijelenti, hogy a vele ügyfélkapcsolatban álló vállalatok szerződésük keretein belül kötelezettséget vállaltak és vállalnak az adatbázisunkban található adatok jogszabályszerű kezelésére. Az Adatkezelő kijelenti továbbá, hogy – szerződéses kötelezettségeik kikényszerítésén túl – nincs ráhatása arra, hogy azon vállalatok, amelyek hozzáférnek az érintett adataihoz, betartják-e a személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. Adatkezelő nem vállal felelősséget az Adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló vállalatok jogszabályszerű adatkezeléséért, valamint az on-line adatátvitelért.
V.    PIACKUTATÁS ÉS KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉS
Adatkezelő tájékoztatja az érintettet a piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából történő megkeresése alkalmával arról, hogy az adatait milyen forrásból szerezte, milyen célra és módon, továbbá meddig kívánja felhasználni, milyen közreműködőt vesz igénybe, valamint a későbbi adatátadási szándékáról továbbá arról, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és bármikor kérhető az adatkezelés megszüntetése.
Adatkezelő külön és össze nem kapcsolható listákon tartja nyilván azon érintettek személyes adatait, akik kizárólag a piackutatás vagy kizárólag a közvetlen üzletszerzés céljából történő felhasználáshoz adták hozzájárulásukat. Adatkezelő a rendelkezésére álló adatállományt folyamatosan felülvizsgálja. Adatkezelő tilalmi listát vezet azon érintettek név- és lakcímadatairól, akik nem járultak hozzá vagy megtiltották személyes adataik közvetlen üzletszerzés (direkt marketing) céljából történő felhasználását. A tilalmi listán szereplő érintettek részére Adatkezelő nem küld küldeményt, név- és lakcímadatukat a tilalmi lista fenntartásán kívül más célra nem használja fel.

VI.    HATÁLY
1. Jelen Szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre, az Adatfeldolgozóra – beleértve annak valamennyi alkalmazottját -, és valamennyi olyan adatra, amelyet a tevékenysége során, megszerzett és kezelt adatra.
2. Jelen Szabályzat 2015. november 13. napján lép hatályba.